Tag - quran

Pengaruh Al-Qur’an Terhadap Organ Tubuh

Ada menyeruak perhatian yang begitu besar terhadap kekuatan membaca Al-Qur’an, dan yang terlansir di dalam Al-Qur’an, dan pengajaran Rasulullah. Dan sampai beberapa waktu yang belum lama ini, belum diketahui bagaimana mengetahui dampak Al-Qur’an tersebut kepada manusia. Dan apakah dampak ini berupa dampak biologis ataukah dampak kejiwaan, atakah malah keduanya, biologis dan kejiwaan.Maka, untuk menjawab...

Pentingnya Mempelajari Perumpamaan Dalam Al-Quran

Allah ?Subahnahu Wa Ta?ala berfirman: ?Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur?an ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari(nya).?(Surat 17 Al-Israa? (Memperjalankan Di Malam Hari) Ayat 89)Keutamaan Iman dan IstighfarAllah ?Subhanahu Wa Ta?ala berfirman: ?Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur?an ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia...

Al-Quran Menjelaskan Segalanya

Allah ?Subhanahu Wa Ta?ala berfirman: ?(Al-Qur?an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.?(Surat 14 Ibrahim (Nabi Ibrahim ?Alahis Salam Ayat 52)Al-Qur?an Mengajak BerpikirAllah ?Subhanahu Wa Ta?ala berfirman: ?Dan Kami turunkan...

Pengertian Rabb Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah

Kitab Tauhid 1oleh: Dr.Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al fauzanRabb adalah bentuk mashdar, yang ber?arti "mengembang?kan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan lain, sampai pada keadaan yang sempurna". Jadi Rabb adalah kata mashdar yang dipinjam untuk fa'il (pelaku). Kata-kata Ar-Rabb tidak disebut sendirian, kecuali untuk Allah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk.Adapun jika di-idhafah-kan (ditambahkan...